icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon

MATTEL - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται σε αυτή (εφεξής η «Σύμβαση»). Κατά καιρούς η παρούσα ιστοσελίδα θα υφίσταται τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ειδική σημείωση που αφορά στους Γονείς καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει η Εταιρεία μας.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ


Χρήση οπτικού και λοιπού υλικού της παρούσας ιστοσελίδας
Η MATTEL διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, εκθέτετε, δημοσιεύετε ή δημιουργείτε παρεπόμενα προγράμματα, αναδιατάσσετε, διαβιβάζετε ή άλλως πως χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μορφή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MATTEL. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του υλικού στον προσωπικό σας υπολογιστή για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ένδειξη σχετική με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος της MATTEL επί του συγκεκριμένου κάθε φορά υλικού.

Με εξαίρεση των παρατεθειμένων ανωτέρω, τίποτα από τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους. Εάν είστε δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι αυτό έχει παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα την εταιρεία MATTEL στη διεύθυνση Ελληνικού 2, 167 77, Ελληνικό, τηλ. 210 8905000.

Η επικοινωνία σας με τη MATTEL
H MATTEL προσβλέπει σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο κάθε φορά που επικοινωνείτε με τη MATTEL πρέπει να έχετε υπόψη ότι η MATTEL δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει οιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις σας σχετικά με προϊόντα ή προωθητικά προγράμματα εκτός και αν ρητά έχει ζητήσει από εσάς την υλοποίησή τους ή την υποβολή σχετικής πρότασης. Για το λόγο αυτό παρακαλώ μην αποστέλλετε στη MATTEL δημιουργικό ή πρωτότυπο υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά ιδέες για παιχνίδια, αθύρματα ή άλλα προϊόντα, ή άλλες δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, συλλήψεις ή άλλες πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ερωτήσεων ή απαντήσεων, παρατηρήσεων, προτάσεων ή συναφών, καθίστανται πνευματική ιδιοκτησία της MATTEL και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και δημόσιας χρήσης.

Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή αποστέλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς εσείς να δικαιούστε αποζημίωση, από τη MATTEL, τη μητρική αυτής εταιρεία Mattel, Inc. ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, ή να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης από τη MATTEL, τη μητρική αυτής εταιρεία MATTEL Inc., ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά για μίσθωση λίστας διευθύνσεων εφόσον επιτρέπεται κατά περίπτωση, προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση, μετάδοση και καταχώρηση. Περαιτέρω, η MATTEL δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε αποστολή σας γίνεται προς την παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Το υλικό που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή άλλου είδους σφάλματα. Η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά και μόνον υπ΄ ευθύνη σας Ούτε η MATTEL ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή θέση σε λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχηρή, παρεπόμενη, ή έμμεση ζημία που προκαλείται ή απορρέει από την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η MATTEL δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές παράμετροι της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιατάρακτες ή ακώλυτες ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο εξυπηρετητής (server) που την καθιστά διαθέσιμη είναι απρόσβλητοι από ιούς ή άλλα επιζήμια λειτουργικά συστήματα. Εάν η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή το περιεχόμενο των δικτυακών ιστοτόπων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης παγίων, υλικών, εξοπλισμού ή δεδομένων στον προσωπικό σας υπολογιστή η MATTEL δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή αποζημίωσης σας για τον ίδιο λόγο.

Διευκρινίζουμε ότι οτιδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η MATTEL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση.

Περαιτέρω Συνδέσεις (links)
Η MATTEL δεν έχει ελέγξει όλους τους δικτυακούς τόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή ή υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών και του περιεχομένου τους. Η σύνδεση με τις ιστοσελίδες αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η MATTEL περαιτέρω δεν εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται όπως ο νόμος προβλέπει κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες άλλες πέραν της παρούσας.

Γενικοί Όροι
Η MATTEL δικαιούται να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν είτε επικαιροποιώντας είτε τροποποιώντας την παρούσα καταχώρηση, οι δε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από τη σχετική καταχώρηση. Η MATTEL ελέγχει και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα από τα κεντρικά της γραφεία στις ΗΠΑ (East Aurora) και δεν δηλώνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι αυτό το υλικό είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο από άλλη εγκατάσταση, φέρετε ευθύνη για την συμμόρφωση σας με την κατά τόπο εφαρμοστέα νομοθεσία και εν προκειμένω στην εφαρμοστέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία.

Τα προϊόντα διατίθενται σε πολλά μέρη στον κόσμο. Στην παρούσα ιστοσελίδα ωστόσο ενδέχεται να προβάλλονται προϊόντα που δεν διατίθενται παντού. Εάν κάποιοι από τους παρόντες όρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής, οι συγκεκριμένοι όροι θα λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα ιστοσελίδα θα το εκλαμβάνετε ως ανήκον στην πνευματική ιδιοκτησία της MATTEL, της μητρικής αυτής εταιρείας Mattel, Inc. και των συνδεομένων με αυτές εταιρειών εκτός και αν προβλέπεται το αντίθετο και δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια της MATTEL εκτός και αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο λεκτικό της παρούσας ιστοσελίδας. Η MATTEL ούτε εγγυάται ούτε και δηλώνει ότι η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν στην MATTEL, στη μητρική αυτής εταιρεία Mattel Inc. ή στις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες. Εικόνες, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού διασχηματισμού των προϊόντων που διανέμει η MATTEL στην Ελλάδα είτε ανήκουν είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την MATTEL. Η χρήση του υλικού αυτού από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο κατόπιν δικής σας εξουσιοδότησης, απαγορεύεται εκτός και αν ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή παρέχεται σχετικά ειδική άδεια σε κάποιο άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε χρήση χωρίς εξουσιοδότηση των εικόνων δύναται να παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας καθώς και κανονισμούς και διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία.

Εμπορικά Σήματα
Τα σήματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα ή μη εμπορικά σήματα της MATTEL, της μητρικής αυτής MATTEL Inc, ή συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών καθώς και τρίτων. Τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δε δύναται να εκληφθεί από εσάς ως παραχώρηση ή εκχώρηση, είτε σιωπηρά, είτε κατά τεκμήριο είτε άλλως πως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της MATTEL, της μητρικής αυτής Mattel Inc, ή οποιουδήποτε τρίτου που ενδέχεται να έχει δικαιώματα επί των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η μη ορθή ή / και παράνομη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχομένου της παρούσας, με την εξαίρεση των προαναφερομένων, απαγορεύεται αυστηρά και ρητά.

Η ιστοσελίδα της MATTEL φιλοξενεί υποενότητα υπό τον τίτλο Τα Πάντα για το Παιχνίδι που περιέχει πληροφορίες από την κα Kathleen Alfano, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για το Παιδί της Fisher – Price και ανήκει κατά δικαίωμα κυριότητα στην Fisher Price Inc. θυγατρική της εταιρείας Mattel, Inc.

Trademark Legends
101 Dalmatians, Atlantis, Bambi, Dinosaur, Cinderella, Lady & the Tramp, Lilo & Stitch, Pinocchio, Snow White, The Lion King, and The Little Mermaid © Disney

"ABC":
Composed by Alphonso Mizell, Freddie Perren, Dennis Lussier and Barry Gordy
© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
All Rights Controlled and Administered by JOBETE MUSIC CO., Inc.
All Rights Reserved. International Copyright Secured.
Used by Permission.

A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar

All About Play:stages, toys & tips and All About Playgroups
© 1998 by Dorothy Einon. Reprinted from "Learning Early" with permission of its publisher, Marshall Editions Developments Ltd.

AOL: (America Online)
America Online and the triangle logo are registered trademarks of America Online, Inc.

Barnyard Bingo is a trademark owned by Mattel, Inc.

"BBC and "Walking with Dinosaurs" word marks and logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under license. BBC logo ©BBC 1998. Stills from Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Licensed by BBC Worldwide Limited.

Bear in the Big Blue House:
JIM HENSON, Kermit Head logo, JIM HENSON'S mark & logo, BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE mark & logo, and characters © The Jim Henson Company. All Rights Reserved.

Birthday Parties
© 1998 by Penny Warner. Reprinted from "Birthday Parties for Kids" with permission of its publisher, Prima Publishing.
© 1999 by Penny Warner. Reprinted from "Baby Birthday Parties" with permission of its publisher, Meadowbrook Press.

Blue's Clues:
© 2000 Viacom International Inc. All Rights Reserved.
Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Bob the Builder:
© 2003 HIT Entertainment PLC and Keith Chapman.

Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH used under license.

CAT:
© 2003 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR and their design marks are registered Trademarks of Caterpillar, Inc.

Champion trademark used under license from FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado emblems and vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to Fisher-Price, Inc.

© The Chicken Dance (Dance Little Bird) by Werner Thomas and Terry Rendall
© September Music Corp
International Rights Secured. All Rights Reserved.

Discovery Series:
© 2003 Discovery Communications, Inc. All Rights Reserved. Discovery Channel logo, Discovery Fact, and Explore Your World! are trademarks of Discovery Communications, Inc.

Edelbrock trademark used under license from Edelbrock Corporation.

Ford, F-150 and associated trademarks used under license from Ford Motor Company.

FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press All Right Reserved.

Goodyear (and winged foot design) and Wrangler (for tires) are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company, used with permission.

Harley-Davidson:
Harley-Davidson and the Harley-Davidson Bar & Shield logo are registered trademarks of H-D Michigan, Inc. used under license.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and ©Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights ©J.K. Rowling.
(s02)

HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.

IMAX:
IMAX® AND AN IMAX EXPERIENCE™ are trademarks of Imax Corporation.
T-Rex: Back to the Cretaceous™ 1998, Imax Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

Jeep and the Jeep grille design are registered trademarks of DaimlerChrysler Corporation and are used under license.
© DaimlerChrysler Corporation 2003.

Jimmy Neutron:
© 2003 Paramount Pictures and Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International, Inc.

Kawasaki and associated trademarks are owned by and used under license from Kawasaki Motors Corp., USA. 2002 Kawasaki Motors Corp., USA. All Rights Reserved.

Kmart
© Copyright 2002 Kmart Corporation. All Rights Reserved

LITTLE BEAR:
® & © Nelvana ™Wild Things Productions ©M. Sendak Based upon the series of books written by Else Holmelund Minarik and illustrated by Maurice Sendak. All Rights Reserved.

Doodle Pro, Doodle Pro Learning Bus and Doodle Pro Magic Learning Cards trademarks and U.S. Patent 5,151,032 and other foreign patents are used under license from Pilot Pen Corporation of America.

Matchin' Middles is a trademark owned by Mattel, Inc.

Mattel Owned Trademarks:
Fisher-Price, X-Treme Machine Jr., Power Sounds Grip, ENFORCER, HOT WHEELS, BARBIE and WILD THING are U.S. trademarks of Mattel, Inc. © Mattel, Inc. All Rights Reserved.

Microsoft Internet Explorer and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

NASCAR® Riders:
"Bill Elliot" name and likeness by CMG Worldwide, Indianapolis, Indiana. ©

1999 McDonald's Corporation. The following are Registered Trademarks of McDonald's Corporation: McDonald's, McDonald's Logo and Design, McDonald's Racing Team Logo and Design, Golden Arches Design, and McDonald's Drive Thru Crew Logo and Design.

"COCA-COLA" is a trademark of The Coca-Cola Company.

The "Valvoline" Trademarks, Roush Racing and Mark Martin's name and/or Likeness Used by Authority of Roush Racing, Livonia, MI.

The "Zerex" and "Valvoline" Trademarks, Roush Racing and Mark Martin's name and/or Likeness Used by Authority of Roush Racing, Livonia, MI.

The "Eagle One" and "Valvoline" Trademarks, Roush Racing and Mark Martin's name and/or Likeness Used by Authority of Roush Racing, Livonia, MI.

NASCAR is a registered trademark of the National Association for Stock Car Auto Racing.

OREO and OREO design™ & © Nabisco. Used under license.

Play and Learn
© 1999 by Penny Warner. Reprinted from "Baby Play & Learn" with permission of its publisher, Meadowbrook Press.
© 2000 by Penny Warner. Reprinted from "Preschooler Play & Learn" with permission of its publisher, Meadowbrook Press.

Power Rangers: The Lost Galaxy
TM & © 1999 Saban.

QuickTime and the QuickTime logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

"ROCK THIS TOWN":
Written by Brian Setzer
© 1981 EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
dba EMI LONGITUDE MUSIC
All Rights Controlled and Administered by EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
dba EMI LONGITUDE MUSIC.
All Rights Reserved. International Copyright Secured.
Used by Permission.

Rugrats:
© 1999 Viacom International, Inc. All Rights Reserved. RUGRATS and all related titles, logos and characters are trademarks owned and licensed for use by Nickelodeon, a programming service of Viacom International, Inc.

Sesame Street:
© 2002 Sesame Workshop. "Sesame Street", "Elmo's World", "Sesame Workshop" and their logos are trademarks of Sesame Workshop. All rights reserved.
© 2000 Children's Television Workshop Sesame Street Muppets
© 2000 Jim Henson Productions, Inc. All Rights Reserved. Sesame Street and the Sesame Street sign are registered trademarks of Children's Television Workshop.
© 1999 Children's Television Workshop (CTW). Sesame Street Muppets
© 1999 The Jim Henson Company. All Rights Reserved. Sesame Street and the Sesame Street Sign are registered trademarks and service marks of CTW.

Scooby Doo:
SCOOBY-DOO and all related characters and elements are trademarks of Hanna~Barbara © 2003.
CARTOON NETWORK and logo are trademarks of Cartoon Network, Inc. © 2003.
WB SHIELD: TM & © 2003 Warner Bros.

"SHAKE RATTLE AND ROLL"
(Charles Calhoun)
© 1954 (Renewed) Unichappell Music Inc. (BMI)
& Mijao Music (BMI)
All Rights Administered by Unichappel Music Inc. (BMI)
All Rights Reserved. Used by Permission.

Smithsonian:
This trademark is owned by the Smithsonian Institution and is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.

TM Stanley and Janice Berenstain Partnership

Target
© 2002 target.direct. The Bullseye Design is a registered trademark of Target Brands, Inc. All rights reserved.

Tarzan:
TARZAN™ Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc. and Used by Permission. COPYRIGHT © 1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Tic Tac Tony is a trademark owned by Mattel, Inc.

Toys "R" Us
© 2003 Geoffrey Inc.
TOYSRUS.COM and BABIESRUS.COM are registered trademarks of Toys "R" Us Inc. and Toysrus.com.

Tumblin' Gumballs is a trademark owned by Mattel, Inc.

VeggieTales:
VeggieTales® is a registered trademark of Big Idea Productions, Inc.
© 2003 Big Idea Productions, Inc. All rights reserved. Used with permission.

VeggieTales:
VeggieTales® is a registered trademark of Big Idea Productions, Inc.
© 2003 Big Idea Productions, Inc. All rights reserved. Used with permission.

Velcro:
© 1999 Velcro Industries B.V. All rights reserved.

© 2003 Viacom International Inc. All Rights Reserved.
Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

VOLKSWAGEN:
Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner VOLKSWAGEN AG.

© 2003 WGBH/Sirius Thinking. Between the Lions, Get Wild about Reading, and the BTL characters and related indicia are trademarks of WGBH. All third party trademarks are the property of their respective owners. Used with permission.

Wal-Mart
© 2003 Walmart.com, Inc. All Rights Reserved.
The WAL-MART name and logo are the trademarks of Wal-Mart Stores, Inc.
WALMART.COM® is a registered trademark of Wal-Mart Stores, Inc. and WALMART.COM®.

Winnie the Pooh:
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works. ©A.A. Milne and E.H. Shepard

© Mattel, Inc. All Rights Reserved.